Polityka Prywatności przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?


•    Administratorem Twoich danych osobowych jest Coemi Music Wojciech Zięba, z siedzibą firmy przy ul. Benisławskiego 19 E/1 81 173 GDYNIA, NIP: 862 120 44 82
•    W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: z.coemi@gmail.com lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt. 1.
W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
•    Zawarcia i wykonania umowy na obsługę techniczną i oprawę muzyczną imprez (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO [1]).
•    Przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
•    Udzielenia odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, email, telefon lub poprzez nasze profile na portalach społecznościowych, np. Facebook (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
•    Analitycznych tj.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, przebiegu ewentualnych reklamacji itp. (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
•    Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) jeżeli będą występowały między nami spory (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
•    Przechowywania dokumentacji księgowej (podstawa prawna: nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej).
•    Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera, możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

Obowiązek podania danych.

•    Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
•    W przypadku wizyty na moim profilu w portalach społecznościowych przetwarzanie Twoich danych, takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez te portale.
•    W przypadku, gdy kontaktujesz się ze mną za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych, takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości, jest niezbędne, do prowadzenia korespondencji z Tobą.
•    W przypadku Twoich danych zbieranych w celu wykonywania umowy na obsługę techniczną i oprawę muzyczną imprez lub na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy, podanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli nasze usługi wycenić, a następnie je wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych, jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, dane kontaktowe (email, nr telefonu) oraz wszelkich innych informacji, jakie są niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług. Ponadto, jeśli wymagać tego będą od nas obowiązki prawne lub standardy wykonywania zawodu, będziemy te dane przetwarzać również w celu realizacji tych obowiązków.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
•    Administrator danych – w celu świadczenia usług.
•    Podmioty obsługujące moją działalność (w tym pod kątem prawnym, księgowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.) – w celu świadczenia usług.

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?
•    W związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową na obsługę techniczną i oprawę muzyczną imprez – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia.
•    W związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila, telefon lub profil na portalu społecznościowym – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy.
•    Dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały.
•    W celach analitycznych – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały.
•    W związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, jeżeli będą występowały między nami spory – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania arbitrażowego, sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
•    W związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy ordynacji podatkowej).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
•    Prawo dostępu do danych.
•    Prawo do sprostowania danych.
•    Prawo do usunięcia danych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
•    Prawo do przenoszenia danych.
•    Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli nam jej udzieliłeś, przy czym skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.
•    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.
•    Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.